Kim Dung Truyện
Tảo Địa Tăng
 Tảo Địa Tăng

Kỹ năng

"Tẩy Tủy Kinh"

Cồng toàn quân địch gây 100% công kích, xác suất khống chế 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Vô Nhai Tử
 Vô Nhai Tử

Kỹ năng

"Bắc minh thần công"

Công hậu quân địch gây 200% công kích, hồi HP toàn đội bằng 20% sát thương gây ra

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Địch Vân
 Địch Vân

Kỹ năng

"Thần chiếu kinh"

Công tiền quân địch gây 245% công kích, hồi bản thân HP bằng 30% sát thương

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Hoắc Thanh Đồng
 Hoắc Thanh Đồng

Kỹ năng

"Tam phân thần kiếm"

Công tiền quân địch gây 250% công kích, tăng tiền quân thủ 15% 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Lý Thu Thủy
 Lý Thu Thủy

Kỹ năng

"Bạch hồng quán nguyệt"

Công tiền quân địch gây 250% công kích, giảm đối phương 50 nộ

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Độ Ách
 Độ Ách

Kỹ năng

"Kim cương phục ma quyển"

Công trung quân địch gây 180% công kích, tăng trung quân tốc 20% 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Triệu Mẫn
 Triệu Mẫn

Kỹ năng

"Thất khiếu lung linh"

Trị liệu toàn đội, hệ số hồi phục băng 80% công kích, hồi bản thân 50 nộ

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Nhậm Ngã Hành
 Nhậm Ngã Hành

Kỹ năng

"Hấp tinh đại pháp"

Công hậu quân địch gây 195% công kích, tăng toàn đội 20% kháng bạo 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Viên Thừa Chí
 Viên Thừa Chí

Kỹ năng

" Hỗn nguyên chưởng"

Cồng hậu quân địch gây 200% công kích, giảm đối phương 10% tốc 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Lâm Bình Chi
 Lâm Bình Chi

Kỹ năng

"Tịch tà kiếm pháp"

Công toàn quân địch gây 100% công kích, tăng bản thân 100% bạo 1 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Hồ Phỉ
 Hồ Phỉ

Kỹ năng

"Hồ gia đao pháp"

Công hậu quân địch gây 245% công kích, giảm đối phương Hp 3 lượt, mỗi lượt 20%

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Đường Văn Lượng
 Đường Văn Lượng

Kỹ năng

"Thất thương quyền"

Công trung quân địch gây 200% công kích, tăng trung quân 30% bạo 1 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Mộc Đảo Chủ
 Mộc Đảo Chủ

Kỹ năng

"Lưu vân thần chưởng"

Công toàn quân địch gây 100% công kích, hồi bản thân 50 nộ

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Trương Tam Phong
 Trương Tam Phong

Kỹ năng

" Vô cực qui nhất"

Công trung quân địch gây 230% công kích, giảm đối phương 20% công 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Nhậm Doanh Doanh
 Nhậm Doanh Doanh

Kỹ năng

"Thanh tâm phổ thiện chú"

Trị liệu tiền quân, hệ số hồi phục bằng 150% công kích, tăng 50% bạo toàn đội 1 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Đông Phương Bất Bại
 Đông Phương Bất Bại

Kỹ năng

"Quỳ hoa bảo điển"

Công toàn quân địch gây 170% công kích, hồi bản thân HP bằng 50% sát thương gây ra

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Tiêu Dao Tử
 Tiêu Dao Tử

Kỹ năng

"Côn dược bắc minh"

Công hậu quân địch gây 185% công kích, hủy tăng ích đối phương, hủy tác dụng phụ cho đồng đội, hồi bản thân 100 nộ

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Diệt Tuyệt Sư Thái
 Diệt Tuyệt Sư Thái

Kỹ năng

"Diệt tuyệt kiếm pháp"

Công trung quân địch gây 150% công kích, xác suất khống chế 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Thành Côn
 Thành Côn

Kỹ năng

"Huyễn âm chỉ"

Công toàn quân địch gây 105% công kích, giảm đối phương 15% công 2 lượt, miến dịch khống chế toàn đội 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Thiên Sơn Đồng Lão
 Thiên Sơn Đồng Lão

Kỹ năng

" Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công"

Công trung quân địch gây 160% công kích, xác suất khống ché và giảm 20% thủ 1 lượt, hồi bản thân 100 nộ

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Hồng Thất Công
 Hồng Thất Công

Kỹ năng

"Giáng long thập bát chưởng"

Công tiền quân đich gây 250% công kích, tăng bản thân 20% công 3 lượt, toàn đội 20% trúng 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Hư Trúc
 Hư Trúc

Kỹ năng

"Thiên sơn lục dương chưởng"

Công toàn quân địch gây 95% công kích, tăng trung quân 15% công 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Tiêu Viễn Sơn
 Tiêu Viễn Sơn

Kỹ năng

" Cà sa phục ma công"

Công trung quân địch gây 250% công kích, tăng bản thân 500% thủ 1 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Hoàng Dược Sư
 Hoàng Dược Sư

Kỹ năng

"Đàn chỉ thần công"

Công tiền quân địch gây 220% công kích, tăng bản thân 50% né 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Kim Luân Pháp Vương
 Kim Luân Pháp Vương

Kỹ năng

"Long tượng bàn nhược công"

Công tiền quân đich gây 235% công kích, hồi bản thân 50 nộ và tăng 30% thủ 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Cưu Ma Trí
 Cưu Ma Trí

Kỹ năng

"Hỏa diễm đao"

Công hậu quân địch gây 205% công kích, hồi bản thân HP bằng 30% sát thương

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Chu Bá Thông
 Chu Bá Thông

Kỹ năng

" Không minh chưởng"

Cồng tiền quân địch gây 315% công kích, giảm đối phương 30% thủ 4 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Thạch Phá Thiên
 Thạch Phá Thiên

Kỹ năng

" Thái huyền thần công"

Cồng tiền quân địch gây 280% công kích, tăng bản thân 100% đỡ 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Kha Trấn Ác
 Kha Trấn Ác

Kỹ năng

"Giáng ma trượng pháp"

Công tiền quân địch gây 220% công kích, tăng tiền quân 30% thủ 1 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Việt Nữ A Thanh
 Việt Nữ A Thanh

Kỹ năng

"Việt nữ thần kiếm"

Công tiền quân địch gây 230% công kích, tăng trung quân 15% công 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Công Tôn Chỉ
 Công Tôn Chỉ

Kỹ năng

" Âm dương đảo loạn"

Cồng tiền quân địch gây 230% công kích, giảm đối phương 20% thủ 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Dương Tiêu
 Dương Tiêu

Kỹ năng

"Tiêu dao kiếm pháp"

Công tiền quân địch gây 250% công kích, xác suất cao khống chế 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Kiều Phong
 Kiều Phong

Kỹ năng

"Hàng long-Cầm long"

Công toàn quân địch gây 140% công kích, tăng bản thân 30% công, thủ 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Tiểu Long Nữ
 Tiểu Long Nữ

Kỹ năng

"Ngọc nữ thần kiếm"

Công tiền quân địch gây 200% công kích, hồi phục bản thân 100 nộ

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Vương Trùng Dương
 Vương Trùng Dương

Kỹ năng

"Tiên thiên công"

Công trung quân địch gây 170% công kích, giảm đối phương 50 nộ, xác suất khống chế 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Trương Vô Kỵ
 Trương Vô Kỵ

Kỹ năng

" Cửu dương thần công"

Công toàn quân địch gây 130% công kích, giảm HP địch trong 3 lượt, mỗi lượt 25%

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Phong Thanh Dương
 Phong Thanh Dương

Kỹ năng

"Độc cô cửu kiếm"

Công hậu quân địch gây 225% công kích, hồi bản thân 50 nộ, tăng toàn đội bạo 30% 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Độc Cô Cầu Bại
 Độc Cô Cầu Bại

Kỹ năng

"Vạn kiếm qui nhất"

Công hậu quận địch gây 180% công kích, giảm địch 50 nộ, xác suất cao không chế 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Hoàng Dung
 Hoàng Dung

Kỹ năng

"Đả cẩu bổng pháp"

Công trung quân địch gây 165% công kích, hồi bản thân 100 nộ, hủy trung quan tác dụng phụ, miễn dịch khống chế 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Mộ Dung Phục
 Mộ Dung Phục

Kỹ năng

"Đấu chuyển tinh di"

Công trung quân địch gây 200% công kích, giảm nộ đối phương 3 lượt, mỗi lượt 20 nộ

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Chu Chỉ Nhược
 Chu Chỉ Nhược

Kỹ năng

"Thôi tâm chưởng"

Công hậu quân địch gây 190% công kích, giảm địch 20% công 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Cừu Thiên Nhận
 Cừu Thiên Nhận

Kỹ năng

"Thiết chưởng cái thế"

Công tiền quân địch gây 270% công kích, tăng bản thân 20% thủ, 35% né 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Đoàn Dự
 Đoàn Dự

Kỹ năng

"Lục mạch thần kiếm"

Công toàn quân địch gây 160% công kích, giảm địch 6% tốc 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Du Thản Chi
 Du Thản Chi

Kỹ năng

"Băng tàm tà chưởng"

Công tiền quân địch gây 310% công kích, tăng bản thân 20% bạo 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Dương Quá
 Dương Quá

Kỹ năng

"Ảm nhiên tiêu hồn chưởng"

Công tiền quân địch gây 275% công kích, giảm đối phương 50 nộ

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Vương Tuyết Mai
 Vương Tuyết Mai

Kỹ năng

"Thiên ma cầm âm"

Công trung quân địch gây 140% công kích, hồi bản thần 100 nộ, đồng đội 25 nộ

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Phương Chính Đại Sư
 Phương Chính Đại Sư

Kỹ năng

"Dịch cân tục mệnh"

Hồi phục HP tiền quần và trung quân, hệ số hồi phục bằng 100%, hồi phục bản thân 100 nộ

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Quách Tương
 Quách Tương

Kỹ năng

"Nga mi cửu dương công"

Công tiền quân địch gây 200% công kích, hồi phục tiền quân Hp, hệ số hồi phục bằng 110%

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Lệnh Hồ xung
 Lệnh Hồ xung

Kỹ năng

"Độc cô cửu kiếm"

Công hậu quân địch gây 160% công kích, tỷ lệ khống chế 2 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Tạ Tốn
 Tạ Tốn

Kỹ năng

" Sư tử hống"

Công tiền quân địch gây 185% công kích, hồi bản thân 100 nộ, 60% hiệu quả tăng ích đối phương

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Đoàn Diên Khánh
 Đoàn Diên Khánh

Kỹ năng

"Nhất dương chỉ-Tà"

Công trung quân địch gây 150% công kích, hồi bản thân 100 nộ

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Giác Viễn
 Giác Viễn

Kỹ năng

"Đại lực kim cương chưởng"

Công tiền quân địch gây 230% công kích, tăng bản thân 30% thủ 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Hoàng Thường
 Hoàng Thường

Kỹ năng

"Cửu âm chân kinh"

Công toàn quân địch gây 105% công kích, tăng bản thân 35% đỡ, 15% công 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Quách Tĩnh
 Quách Tĩnh

Kỹ năng

"Cửu âm hàng long"

Công trung quân địch gây 230% công kích xác suất cao khống chế 3 lượt

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Âu Dương Phong
 Âu Dương Phong

Kỹ năng

"Cáp mô công"

Cồng tiền quân địch gây 245% công kích, hồi tiền quân và bản thân 50 nộ

Chỉ số

 • Công
 • Ngoại thủ
 • Nội thủ
 • Sinh lực
 • Tốc độ
Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.